Skip to main content

Table 1 The sequence of C3orf43 siRNAs

From: The novel protein C3orf43 accelerates hepatocyte proliferation

siRNA Target sequence Sequence
C3orf43 siR1 GCTCCAAGCTCTAGACACA 5’GCUCCAAGCUCUAGACACA dTdT3’
3’dTdTCGAGGUUCGAGAUCUGUGU5’
C3orf43 siR2 CCTCAATGGAACTGAATAT 5’CCUCAAUGGAACUGAAUAUdTdT3’
3’dTdTGGAGUUACCUUGACUUAUA5’
C3orf43 siR3 CCTCTGTTCTTAGAAGAAA 5’CCUCUGUUCUUAGAAGAAAdTdT3’
3’dTdTGGAGACAAGAAUCUUCUUU5’